Home Tags #chieuthucbgm

Tag: #chieuthucbgm

Chiêu thức thứ 33: Phản Gián Kế

Tôn Tử dùng cả một chương thứ 13 để dạy về Gián Điệp. Nay chỉ trích một số câu quan trọng: Cố dụng gián hữu...

Chiêu thức thứ 25: Du Lương Hoán Trụ (Trộm Rường Thay...

Trong đánh trận ngày xưa, quân đội được chia thành các đội theo Đông, Tây, Nam, Bắc, trong đó hai đội tiền quân và...

Chiêu thức thứ 18: Cầm Tặc Cầm Vương (Bắt giặc bắt...

Đỗ Phủ trong bài thơ: Tiền xuất tái kỳ 6, viết rằng: Vãn cung đương vãn cường,  Dụng tiễn đương dụng trường. Xạ nhân tiên xạ mã, Cầm...

Chiêu thức thứ 24: Giả Đạo Phạt Quắc (Mượn Đường Diệt...

Nguồn gốc kế này là từ đời Tấn Hiến Công, vị vua thứ 19 của nước Tấn. Bấy giờ, nước Quắc là nước thù...

Chiêu thức thứ 19: Phú Để Trừu Tân (Rút Củi Đáy...

Sách Ngụy Thư viết rằng: “Trừu tân chỉ phất, tiễn thảo trừ căn” Nghĩa là: Để nước khỏi sôi, rút củi; để cỏ không mọc,...

Chiêu thức thứ 17: Phao Bác Dẫn Ngọc (Ném Ngói Lấy...

Tôn Tử viết: “Lợi nhi dụ chi, loạn nhi thủ chi” Nghĩa là: “Địch muốn lợi, dùng mồi dụ nó. Nó loạn, đập chết nó” Dùng...

Chiêu thứ 21 – Kim thiền thoát xác (ve sầu lột...

Có câu: "Tổn kỳ hình, hoàn kỳ thế, hữu bất nghi, địch bất động. Tốn nhi chi cổ" Nghĩa là: Bề ngoài giữ vẻ không thay đổi,...

Chiêu thứ 28 – Thượng ốc trừu thê (lên lầu rút...

Có câu: "Giả chi dĩ tiện, tọa chi sử tiền,  đoạn kỳ viện ứng, hãm chi tử địa" Nghĩa là: Giả vờ lộ ra sơ hở cho...

Chiêu thứ 30: Phản Khách Vi Chủ

Chiêu thứ 30: Phản Khách Vi Chủ "Thừa khích tháp túc, ách kỳ chủ cơ, tiệm chi tiến dã" Nghĩa là: Nhằm chỗ sơ hở của...

Chiêu thứ 29: Thụ Thượng Khai Hoa (Buộc hoa lên cây)

Chiêu thứ 29: Thụ Thượng Khai Hoa (Buộc hoa lên cây) Có câu: "Tá cuộc bố thế, lực tiểu thế đại". Nghĩa là: Mượn cục tạo thế, lực...
- Advertisement -

MOST POPULAR

HOT NEWS