Home Chiêu Thức Chiêu thức thứ 24: Giả Đạo Phạt Quắc (Mượn Đường Diệt Quắc)

Chiêu thức thứ 24: Giả Đạo Phạt Quắc (Mượn Đường Diệt Quắc)

0
4249

Nguồn gốc kế này là từ đời Tấn Hiến Công, vị vua thứ 19 của nước Tấn. Bấy giờ, nước Quắc là nước thù địch với nhà Tấn. Tấn Hiến công nóng lòng muốn đánh nước Quắc lắm nhưng Sĩ Vĩ can rằng nên chờ nước Quắc loạn rồi hẳn đánh.Chờ dài cổ mà chẳng thấy nước Quắc loạn, các mưu sĩ bèn dâng kế Giả đạo phạt Quắc nghĩa là mượn đường đi qua nước Ngu để đánh nước Quắc. Bèn đem ngựa tốt xe đẹp tặng vua nước Ngu, nói rằng nước Tấn và nước Ngu là đôi bạn vàng. Vua nước Ngu nghe bùi tai bèn cho nước Tấn mượn đường diệt Quắc. Sau khi tiêu diệt nước Quắc, quân nước Tấn thôn tính luôn nước Ngu, bắt sống Ngu công.

Yếu lĩnh của chiêu thức này: Dùng nguồn lực của bên thứ ba để chống lại kẻ thù chung. Dùng xong, không trả mà sử dụng chính nguồn lực đó để triệt hạ bên cho mượn.

Ứng dụng của kế này trong kinh doanh thường được dùng trong việc mượn thương hiệu mạnh của công ty khác để phát triển. Năm 2000, Công ty TNHH Phú Thắng được thành lập. Tới năm 2004, công ty này liên doanh với Công ty SUNHOUSE Hàn Quốc, thành lập Công ty TNHH SUNHOUSE Việt Nam và xây dựng nhà máy liên doanh sản suất đồ gia dụng. Nhờ thương hiệu mạnh của Hàn Quốc, SUNHOUSE Việt Nam phát triển mạnh mẽ và tăng thị phần ở Việt Nam đáng kể, lọt vào top 100 thương hiệu mạnh nhất của Việt Nam. Khi đủ mạnh, SUNHOUSE Việt Nam mua lại phần của Hàn Quốc và sau đó phát triển mạnh mẽ hơn.

Tất nhiên, khi dùng kế này, cũng phải biết là dùng với ai. Lỡ người ta cao tay hơn mình thì kết quả có thể là chính mình bị thịt. Năm ấy, Lưu Bị đóng quân ở Kinh Châu. Đất ấy là đất mượn của Đông Ngô, Chu Du vẫn có ý đòi lại mà Lưu Bị dây dưa hẹn rằng khi nào lấy được Tây Xuyên thì trả. Chu Du bèn sai Lỗ Túc sang nói với Lưu Bị và Khổng Minh rằng chẳng khó khăn gì cái vụ ấy, Lưu Bị chỉ cần cho Đông Ngô mượn đường đi đánh Tây Xuyên thì mọi việc tự nhiên giải quyết êm thấm cả. Sau khi Lỗ Túc ra về Khổng Minh bèn cười ầm lên mà nói với Lưu Bị rằng: ” Đó là cái kế mượn đường diệt Quắc đến cả trẻ con nó còn biết. Chu Du muốn mượn đường lấy Tây Xuyên nhưng kỳ thực là muốn lấy Kinh Châu, đợi khi nào chúa công ra thành khao quân, thì thừa cơ bắt lấy, rồi đánh ùa vào thành, đó gọi là đánh vào chỗ sơ hở, lừa lúc ta không để ý đấy thôi! ” Rồi nói nhỏ vào tai Lưu Bị: “Chúa công chỉ việc làm như thế…như thế.” Kết quả là Chu Du chuốc lấy thất bại ê chề nên có thơ rằng:

Chu Du lập mẹo lấy Kinh Châu
Gia Cát tài tình biết đã lâu
Vẫn tưởng Trường Giang mồi đớp gọn
Nào ngờ cá lại mắc vào câu

#davidnguyen #chieuthucbgm

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here