Vật lý Lượng tử trong Bát Nhã Tâm Kinh.

0
1685

Tâm kinh Bát nhã có viết:

Sắc bất dị không, không bất dị sắc
Sắc tức thị không, không tức thị sắc

Ông Kiệt Lão Hồ Hà Trang Tuấn Kiệt dịch là:

Cái có chẳng phải có, chẳng phải không có
Cái không chẳng phải không, chẳng phải không không

Tôi thì dịch là:

Cái hiện hữu không khác với cái không hiện hữu và ngược lại.
Cái hiện hữu chính là cái không hiện hữu và ngược lại.

đơn giản nghĩa là:

Cái hiện hữu (vật chất) có hàm chứa cái không hiện hữu (năng lượng, tinh thần) và ngược lại.

Vật lý lượng tử có phương trình E = MC2, chỉ rõ năng lượng có mối quan hệ tỷ lệ với khối lượng, cũng chính là ý này. Vật chất thì có khối lượng, là cái hiện hữu. Còn năng lượng là cái không cầm nắm được, là cái tinh thần.

Cái tinh thần của BGM áng áng nói ra bằng vài lời, thực tế, ý tại ngôn ngoại, khó có thể dùng từ ngữ mà tải hết ý được. Vì thế mới phải dùng các loại ngữ khác như tâm ngữ, kỳ ngữ v.v.

Giả như, người tới Bingfa Village Tân Định hay tới An Khu Làng cổ Kẻ Giai, dù không được mô tả bằng lời, nhưng vào trong không gian đó (cái hiện hữu), có được sự cảm nhận (về cái tinh thần) mà lời không thể hoàn toàn tải được. Cái tinh thần của BGM nằm chính ở đó. Dùng nhiều loại ngữ khác nhau, trong đó có cả ngôn ngữ để cùng nhau xây dựng cái Thấy cho nhau, thay vì chỉ quằn quại trong ngôn ngữ vậy. Vì ngôn ngữ thật là có giới hạn.

Còn trong tinh thần vô thường thì có gì là trường tồn đâu. Pháp nào cũng có lúc thịnh lúc mạt. Thế nên làm sao được an lạc thì làm, chứ hỏi làm sao để trường tồn để làm gì? Trường tồn để được cái gì? Câu hỏi đó thực tế không ai đáp được, vì có ai sống tới trường tồn đâu mà trả lời.

Còn về cuộc đời ta và cuộc đời quanh ta đầy rẫy bùn lầy. Vậy cũng tốt chứ sao. Ta có hạt, đời cho phân, ta trồng cấy, chăm bón, hái quả. Chẳng vui sao?

#drdavidnguyen #tinhthanbgm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here