Câu chuyện về Vua và Dân

0
1274

Hôm nay có người viết bài Luận về Uber và sai lầm của Kalanick rồi vào phòng luận riêng. Thôi thì, vì người ta hát một bài, vì ta người hãy lắng tai nghe cùng. Một câu chuyện về Vua và Dân. Cái ứng dụng của nó bao trùm và có thể lý giải vấn đề của Vua Kalanick và dân Uber.

Chuyện thế này.

Năm ấy, Văn Vương hỏi Thái Công: Làm Vua là chủ dân một nước. Thế mà cũng có lúc mất nước. Là thế nào?

Thái công trả lời: là vì Vua đó không giữ được 6 điều của Vua và 3 điều của Dân.

Văn Vương lại hỏi: Sáu điều Vua cần giữ là gì?

Thái Công đáp:

– Nhân, Nghĩa, Trung, Tín, Dũng, Mưu.

Giàu có mà không phạm vào lẽ phải thì là Nhân. Sang trọng mà không kiêu ngạo gọi là Nghĩa. Giao phó việc cho người dưới là những người tâm không còn thối chuyển đó gọi là Trung. Dùng những người không có nhiều ẩn tình thì gọi là Tín. Gặp nguy cấp mà không sợ hãi gọi là Dũng. Kể cả trong lúc cùng cực mà mưu kế vẫn tuôn chảy thiên biến vạn hóa gọi là Mưu.

Văn Vương lại hỏi: Thế còn ba điều của Dân.

Thái Công đáp:

– Ba điều quý báu ở Dân là Đại Nông, Đại Công và Đại Thương.

Khi người làm nông vui vẻ việc làm nông và không mong muốn rời bỏ việc làm nông thì đất nước có lương thực đầy đủ.

Khi người làm thợ vui vẻ việc làm thợ và không mong muốn rời bỏ việc làm thợ thì đất nước có đầy đủ đồ dùng, vật dụng.

Khi người đi buôn vui vẻ việc đi buôn và không mong muốn rời bỏ việc đi buôn thì đất nước dồi dào công quỹ, vốn liếng.

Sáu điều Vua cần giữ mà Vua giữ được thì Vua thịnh. Ba điều quý của Dân mà Vua giữ được thì nước yên.

Đây là Đạo làm Vua hiền, là Nhân Quân vậy.

#drdavidnguyen #binhphapungdung #rulership

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here